در جهان امروز داشتن سواد به معنای خواندن و نوشتن نیست ..

در دنیای امروزاگر کسی حداقل اطلاعات و آگاهی را از رسانه های مختلف نداشته باشد بی سواد خوانده میشود..

سرعت پیشرفت  و نوآوری در زمینه های مختلف علمی آنقدر سرسام آور است که فقط باچندصدم ثانیه اختلاف می توان جایگاه علمی کشور های مختلف راتعیین کرد

حال انکه باحسابی سرانگشتی وبا کمی جست و جو در اطراف خودمان شاید بتوانیم به چند سوال جواب هایی بدهیم که نیاز ما را به حرکت مشخص کند.