آنچه که برای  کشور ما و برای عناصر فرهنگی مهم است گسترش کیفی فرهنگ است.

                                    مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)